Wybierz język
Opinie

Znalazłeś błąd? Zaznacz go myszką i naciśnij Ctrl+Enter.

Proces technologiczny

Tryb «Obróbki» daje dostęp do różnych typów operacji technologicznych. Niektóre z nich mogą zawierać osobne grupy, dlatego proces technologiczny posiada hieratchiczną strukturę zobrazowaną jako "drzewo" operacji. Cały proces technologiczny może zawierać nieograniczoną liczbę operacji różnego typu. Operacje te zostaną uwzględnione w generowanym programie NCw kolejności, w jakiej występują na liście. Każda nowo utworzona operacja jest dodawana do listy po aktualnie zaznaczonej operacji. Możliwa jest zmiana kolejności operacji na liście, ich usuwanie, a także dostosowywanie poprzez edycję parametrów. Można również kontrolować widoczność ścieżki narzędzia oraz wygenerować raport do przygotowanej technologii. System umożliwia pracę z operacjami w trybie "pakietu" (wykonanie pojedynczej lub wszystkich operacji).

Obróbka wieloosiowa (3+1 i 3+2)

Obróbka wieloosiowa 3+1 i 3+2 może być przygotowana w SprutCAM na dwa sposoby: poprzez ustawienie pozycji osi obrotowych albo przez zdefiniowanie układu współrzędnych z odpowiednim obrotem i przesunięciem.

Narzędzia skrawające

System obsługuje 9 różnych typów narzędzi, każde z własną listą parametrów. Po zdefiniowaniu parametrów dla danego typu (frezy walcowe, wiertła, rylce itp.) można narzędzie zapisać w bibliotece dla łatwiejszego użycia w innych operacjach i projektach. Wraz ze zmianą parametrów narzędzia zmienia się jego interaktywny podgląd.

Obsługiwane typy narzędzi:

 • Frez walcowy 
 • Frez kulisty 
 • Frez promieniowy 
 • Frez z podwójnym promieniem 
 • Frez ścięty z podwójnym promieniem 
 • Frez stożkowy
 • Frez ścięty stożkowy 
 • Frez z odwrotnym promieniem 
 • Rylec 
 • Wiertło (rozwiertak, gwintownik itp.) 
 • Frez do podcięć 
 • Narzędzie kształtowe

Opcje zagłębiania narzędzia

Dla większej elastyczności i lepszego zarządzania procesem obróbki, w szczególności na początku i końcu ścieżki narzędzia, dostępnych jest wiele typów dojścia i wycofania, a także zagłębiania w materiał np. przy kieszeniowaniu.

Strategie obróbki

Strategie obróbki są ustawiane za pomocą różnych parametrów. W każdym polu numerycznym parametr można ustawić jako wyrażenie matematyczne, na przykład "10*sin(45)". Wynik obliczenia wprowadzonego wyrażenia pojawia się w "dymku podpowiedzi" po przesunięciu kursora nad dane pole.

Strategie:

 • Generowanie ścieżki narzędzia wykorzystując frezowanie wznoszące, konwencjonalne lub obydwa. 
 • Możliwość tworzenia ścieżki narzędzia freza z uwzględnieniem zdefiniowanej "chropowatości". 
 • Wykorzystanie kątów normalnych do powierzchni, co pozwala zoptymalizowaćobróbkę płaskich i stromych obszarów. 
 • Kąt natarcia narzędzia pozwala na optymalizację ścieżki narzędzia na podstawie kąta pomiędzy gradientem powierzchni a kierunkiem skrawania. 
 • Kierunek skrawania można ustawić na tylko do góry. 
 • Ścieżka narzędzia może zostać wygenerowana dla typu obróbki z góry na dół lub z dołu do góry. 
 • Kąt ścieżki narzędzia

Lista narzędzi

System pozwala na automatyczne tworzenie listy narzędzie (raportu) w formacie HTML. Na liście tej znajdują się tylko aktywne operacje projektu technologicznego.

Wymiary dostępne na rysunkach listy narzędzi. Wszystkie ogólne wymiary i odległości do punktu zerowego (bazy) zostaną automatycznie dodane.

 

 

Locations of visitors to this page

Система Orphus

Zadzwoń